2023 දී Igrosoft සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

Igrosoft යනු රුසියාවේ කැසිනෝ මෘදුකාංග සපයන්නා වන අතර එය 2003 දී මෙහෙයුම් දියත් කරන ලදී. ඔවුන් තව් ක්‍රීඩා සහ තව් යන්ත්‍ර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂත්වයක් දරයි. ඔවුන්ගේ දක්ෂ සංවර්ධක කණ්ඩායම මෙම ලියන කාලය වන විට ෆ්ලෑෂ් පාදක තව් ක්‍රීඩා 16ක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වී ඇත. ඔවුන්ගේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ නිර්මාණ වන්නේ Gnome, Garage, Island, Island2, Keks සහ Lucky Haunter ය.