2022 දී GameArt සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

GameArt නම් ඔන්ලයින් කැසිනෝ මෘදුකාංග සංවර්ධන සමාගමට 2018 වසරේ Malta හි හොඳම ඩිජිටල් සමාගම සම්මානය ලැබී ඇත. සමාගමේ නම GameArts නම් වෙනත් සමාගමක් සමඟ පටලවා නොගත යුතුය. GameArt හි ශක්තිය නම් වෙබ් වැඩසටහන්කරණයේ ඇදහිය නොහැකි ගුණාත්මක භාවය විශේෂයෙන් මඳබව සඳහා සහ සියලු වර්ගවල වේදිකා සඳහා ඉහළම මට්ටමේ කලාවන් පවත්වා ගැනීමයි.