2022 දී Bally සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

Bally යනු නෙවාඩා පදනම් කරගත් තව් ක්‍රීඩා මෘදුකාංග සපයන්නා වේ. එය Scientific games Corporation හි කොටසකි. ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට අමතරව, සමාගම සත්‍ය තව් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම සඳහා ද සම්බන්ධ වේ. මව් සමාගම 1976 දී ලියාපදිංචි කරන ලදී 1976 දී පළමු slot-data පද්ධතිය නිර්මාණය කරන ලදී. එය Las Vegas හි පොදු මෘදුකාංග සපයන්නා වේ.