2023 දී 2 By 2 Gaming සමඟ හොඳම ජංගම කැසිනෝ 10

2 by 2 සූදු යනු කැසිනෝ ක්‍රීඩා අඩවි සඳහා වීඩියෝ තව් නිර්මාණය කිරීම සමඟ සම්බන්ධ වන චිකාගෝ හි ක්‍රීඩා මෘදුකාංග සංවර්ධන සමාගමකි. සමාගම සියවසකට වැඩි කාලයක් ක්‍රීඩා සංවර්ධනයේ යෙදී සිටින අතර කාලයත් සමඟ වර්තමාන මෘදුකාංග නිර්මාණය දක්වා විකාශනය වේ. මෙම කාලය තුළ, 2 by two ආකෘති නිර්මාණය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර 65 කට වඩා ලබා ඇත.