සතිපතා බෝනස්

මෙය බොහෝ නවක දඩයම්කරුවන්ට කරදර කරන ප්‍රශ්නයකි. ඔට්ටු ඇල්ලීමේදී ප්‍රසාද දීමනාව වැදගත් වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව දැනට සිටින කැසිනෝ ක්‍රීඩකයින්ට දැනටමත් අදහසක් ඇත. සෑම සතියකම මෙම ප්‍රසාද දීමනා ලැබීමෙන් අදහස් වන්නේ කෙනෙකුට නිතර නිතර සූදු ක්‍රීඩාවේ යෙදිය හැකි අතර පිරිවැය අඩු විය හැකි බවයි. වැඩි මුදල් බෝනස් ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජයග්‍රහණ වැඩි වේ. මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රසාද දීමනාවකදී, පාඩුව අවම කරමින් මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට ක්‍රීඩකයාට ආරක්ෂාව ඇත.

සතිපතා කැසිනෝ බෝනස් වටිනවාද?